Privātumu politika - REGATTA OUTLET

Privātuma politika

1. SIA “GARDS” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu interneta veikala regattaoutlet.lv lietotāju (turpmāk – Lietotāju) personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā Lietotāju)

2. Interneta veikala regattaoutlet.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “GARDS” var saņemt informāciju, kas satur Lietotāja personas datus:

2.1.  tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese);

2.2. netieši (izmantojot sīkdatnes, IP adreses un citus tehniskus līdzekļus, lai pārraudzītu interneta veikala regattaoutlet.lv izmantošanu).

2.2.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži Lietotājs apmeklē interneta veikalu regattaoutlet.lv un ko tieši Lietotājs savu sesiju laikā dara. Papildus sīkdatnes palīdz pielāgot interneta veikala regattaoutlet.lv funkcionalitāti Lietotāja lietošanas paradumiem. Sīkdatnes nesatur personu identificējošu informāciju, bet, ja Lietotājs šādu informāciju sniedz pats, tad šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne. SIA “GARDS” Lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes.

2.2.2. IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad Lietotājs ienāk interneta veikalā regattaoutlet.lv – pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt Lietotāja datoru. SIA “GARDS”:

2.2.2.1.  var apkopot IP adreses interneta veikala regattaoutlet.lv sistēmas administrācijas un audita nolūkos; 

2.2.2.2. nav mērķis pievienot Lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, tas nozīmē to, ka ikviena Lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats Lietotājs paliek anonīms;

2.2.2.3. var izmantot IP adreses ar mērķi identificēt Lietotāju situācijās, kad nepieciešāms nodrošināt viņa uzvedības atbilstību interneta veikala regattaoutlet.lv lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt interneta veikalu regattaoutlet.lv vai citus Lietotājus.   

2.2.3. SIA “GARDS” veic arī citu ziņu ievākšanu, kuras nav attiecināmas uz konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu) un kuras tiek vāktas vienīgi statistiskiem nolūkiem.

3. Iegādājoties interneta veikalā regattaoutlet.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Lietotājs piekrīt un atļauj SIA “GARDS” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Lietotāja personas datus, ka arī datus, kurus Lietotājs turpmāk sniegs SIA “GARDS”, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādiem mērķiem:

3.1 datu apstrāde izriet no Lietotāja pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);

3.2. dati ir nepieciešami Lietotāja identificēšanai un uzskaitei;

3.3. dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (e-pasta un/ vai SMS) sūtīšanai;

3.4. dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);

3.5. dati ir nepieciešami, lai izskatītu Lietotāja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

4. Lietotāju personas datus SIA “GARDS” apstrādā un aizsargā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Lietotāju personas datus, SIA “GARDS” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. 

5. Piekļuve Lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem SIA “GARDS” darbiniekiem. SIA “GARDS” nodrošina Lietotāju personas datu neizplatīšanu trešajām personām tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot:

5.1. personas datu izplatīšanu SIA “GARDS” partneriem, kas nodrošina interneta veikalā regattaoutlet.lv iegādāto preču piegādi, to finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei;

5.2. gadījumus, kad personas datu atklāšana ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī SIA “GARDS”, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādam vai līdzīgam riskam citus interneta veikala regattaoutlet.lv Lietotājus un/vai personas;

5.3. gadījumus, kad tas jādara, ņemot vērā normatīvo aktu prasības vai atbilstoši kompetento iestāžu prasībām.

6. SIA “GARDS” veic visus iespējamos aizsardzības pasākumus, tomēr tā nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

7. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Tāpat jebkurā laikā Lietotājs var dzēst savus datus no mērķauditorijas grupas saraksta, ja informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem vairs saņemt nevēlas. Ņemot vērā iepriekš minēto Lietotājs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA “GARDS”, izmantojot e-pasta adresi: info@regattaoutlet.lv  

8. Lietotājam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: 

8.1. kādas ziņas par Lietotāju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja atbilstošie normatīvie akti to atļauj);

8.2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

8.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

9. Lietotāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka atbilstošo normatīvo aktu prasības. 

10. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Lietotājs apliecina, ka viņam ir saistoši interneta veikala regattaoutlet.lv privātuma politikas nosacījumi, un atzīst, ka SIA “GARDS” ir tiesības rīkoties ar šo informāciju interneta veikala regattaoutlet.lv privātuma politikas definētajos gadījumos un apmērā.

11. Interneta veikala regattaoutlet.lv privātuma politikas nosacījumi var tikt atjaunoti jebkurā laikā, tāpēc Lietotāji tiek aicināti regulāri ar tiem izpazīties.